[2-(hydroxymethyl)-2-[[2-[[2-(hydroxymethyl)-3-octadecanoyloxy-2-(octadecanoyloxymethyl)propoxy]methyl]-3-octadecanoyloxy-2-(octadecanoyloxymethyl)propoxy]methyl]-3-octadecanoyloxy-propyl] octadecanoate

Molecular Formula: C123H236O16


InChI: InChI=1/C123H236O16/c1-7-13-19-25-31-37-43-49-55-61-67-73-79-85-91-97-115(126)134-109-121(103-124,110-135-116(127)98-92-86-80-74-68-62-56-50-44-38-32-26-20-14-8-2)105-132-107-123(113-138-119(130)101-95-89-83-77-71-65-59-53-47-41-35-29-23-17-11-5,114-139-120(131)102-96-90-84-78-72-66-60-54-48-42-36-30-24-18-12-6)108-133-106-122(104-125,111-136-117(128)99-93-87-81-75-69-63-57-51-45-39-33-27-21-15-9-3)112-137-118(129)100-94-88-82-76-70-64-58-52-46-40-34-28-22-16-10-4/h124-125H,7-114H2,1-6H3

InChIKey: InChIKey=VKKILMLMXIQGGE-UHFFFAOYAP
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)(COCC(COCC(CO)(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC

Names:
    [2-(hydroxymethyl)-2-[[2-[[2-(hydroxymethyl)-3-octadecanoyloxy-2-(octadecanoyloxymethyl)propoxy]methyl]-3-octadecanoyloxy-2-(octadecanoyloxymethyl)propoxy]methyl]-3-octadecanoyloxy-propyl] octadecanoate

Registries:
    PubChem CID 111594
    PubChem ID 10235594